A Curriculum for those who use Wheelchairs and Walkers
Adaptations of Chinese Health Qigong Association routines
 

Ba Duan Jin (Eight Brocades)
Da Wu
Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa
Liu Zi Jue (Six Sounds Breathing)
Mawangdui Daoyin Shu
Wu Qin Xi (Five Animals Frolic)
Shi Er Duan Jin (12 sitting routines)
Yi Jin Jing (tendon washing)
Taiji Yangsheng Zhang (stick)
 
Back to the main wheelchairs curriculum page
To return to the home page click here